OCTOBER 1, 2017

SERMON TITLE: THE EXODUS
SERMON THEME: A STORY OF REDEMPTION
SERMON TEXT: EXODUS 4:18-20

 

INTRODUCTION:
EXODUS 4:18-23, EXODUS 4:27-28

 

 I) A CLOSED HEART LEADS TO ARROGANCE

EXODUS 5:1-9, PROVERBS 16:18     

 

 II) A HARD HEART LEADS TO DISOBEDIENCE

EXODUS 7:1-7, EPHESIANS 5:6-11, EXODUS 9:12

 

 III) AN OPEN HEART LEADS TO DELIVERANCE

EXODUS 12:29-31, I CORINTHIANS 5:7, LUKE 22:19-20        

 

CONCLUSION:
EXODUS 14:10-14, EXODUS 15:1-5